04 Aug
cdt

Šta je konflikt interesa?

Konflikt interesa u obavljanju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na njegovu nepristrasnost u obavljaju javne funkcije.

Kako je regulisana oblast konflikta interesa?

Konflikt interesa je od januara 2016. regulisan Zakonom o sprječavanju korupcije.

Ko je nadležan za sprovođenje ovog Zakona?

Institucija koja je nadležna za sprovođenje je Agencija za sprječavanje korupcije. Zakon precizno definiše nadležnosti Agencije koja utvrđujuje da li postoji sukob interesa, te donosi i mjere za njegovo sprječavanje. Mišljenja koja Agencija daje su obavezujuća za javnog funkcionera.

Šta je javni funkcioner?

Javni funkcioner je izabrana, imenovana ili postavljena osoba u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje obavlja javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu, kao i osoba na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

Državnim vlasništvom se smatra svako učešće u privrednom društvu u kojem država ili opština, Prijestonica, odnosno Glavni grad ima najmanje 33% kapitala.

Koje djelatnosti javni funkcioner smije da obavlja?

Javni funkcioner može da se bavi djelatnostima kao što su nauka, nastava, kultura, umjetnost, sport, može da stiče prihode od autorskih, patentnih ili sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine.

Takođe može biti član povremenih radnih tijela koje obrazuje organ vlasti osim ako je u pitanju tijelo koje donose odluke ili učestvuju u donošenju odluka.

U slučaju članstva u više radnih tijela, javni funkcioner može u istom mjesecu ostvariti prihode u samo jednom radnom tijelu.

Koje djelatnosti javni funkcioner ne smije da obavlja?

Zabranjeno je da funkcioner upravlja privrednim društvima (ne smije da bude predsjednik, ovlašćeni zastupnik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa, niti izvršni direktor ili član menadžmenta u privrednom društvu), on mora da prenese upravljačka prava na drugog, a lice na koje je javni funkcioner prenio upravljačka prava postaje povezano lice sa javnim funkcionerom.

Takođe, ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica. Jedini je izuzetak od ovog pravila je da je država, odnosno opština vlasnik.

Ovaj izutetak ne važi za sljedeće javne funkcionere: Predsjednik Crne Gore, poslanik, odbornik, član Vlade Crne Gore, sudija Ustavnog suda Crne Gore, sudija, rukovodilac državnog tužilaštva, državni tužilac, specijalni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije terorizma i ratnih zločina i zamjenik specijalnog tužioca.

Po osnovu članstva u navedenim organima upravljanja ili nadzornim organima javni funkcioner ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu.

Ukoliko bi se javni funkcioner prihvatio pozicija koje su navedene kao zabranjene, dužan je da u roku od 30 dana od početka vršenja te druge funkcije podnese ostavku.

Takođe, zabranjeno je zaključivanje ugovora o uslugama i poslovnoj saradnji između javnog funckinera i javnog preduzeća. javni funkcioner ne može da zaključi ugovor o pružanju usluga sa organom vlasti ili privrednim društvom koje je u ugovornom odnosu, odnosno vrši poslove za organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju, osim ako je vrijednost tih ugovora manja od 1.000 eura na godišnjem nivou.

Zakon propisuje i brojna ograničenja po prestanku javne funkcije.

Javni funkcioneri vs. pokloni, sponzorstva, donacije

Zakonom je propisano da javni funkcioner ne može primiti: novac, hartije od vrijednosti ili dragocjeni metal, bez obzira na njihovu vrijednost, ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklon.

Primljeni pokloni i njihova vrijednost upisuju se u evidenciju poklona koju vodi Agencija.

Propisana su ograničenja vezana za sponzorstva i donacije pa tako javni funkcioner ne smije zaključivati ugovor o sponzorstvu u svoje ime, takođe ne smije zaključivati ugovor o sponzorstvu niti primati donacije u ime organa vlasti u kojem obavlja funkciju, koji utiču ili bi mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti.

Obaveza podnošenja izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera

Funkcioner je dužan da Agenciji podnese izvještaj o prihodima i imovini najkasnije 30 dana od dana stupanja na funkciju.

Takođe, mora podnijeti izvještaj o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

U toku vršenja javne funkcije javni funkcioner podnosi Izvještaj jednom godišnje, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, u slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene i na zahtjev Agencije u slučaju pokretanja postupka u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

U slučaju prestanka javne funkcije, javni funkcioner je duţan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese Izvještaj.

Javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese Izvještaj Agenciji, sa stanjem na dan podnošenja Izvještaja.

Izvještaji se unose u Registar prohoda i imovine javnih funkcinera a podaci iz njega se brišu 10 godina od prestanka funkcije. Podaci iz Registra objavljuju se na internet stranici Agencije.

Ako javni funkcioneri povrijede Zakon…

Zakonom su predviđeme novčane kazne za kršenje tako da se za pravna lica kreću u rasponu od 1.000 do 20.000 eura.

Takođe, kazne su predviđene i za javne funkcionere u rasponu od 500 do 2.000 eura kao i za lica kome je prestala javna funkcija i to od 1.000 do 2.000 eura.