04 Aug
cdt

Podatke o imovini koje funkcioneri navedu u imovinskim kartonima provjerava Agencija za sprječavanje korupcije.

Provjeru podataka iz Izvještaja Agencija vrši prema godišnjem planu provjere za određeni broj funkcionera i kategoriju funkcionera. Postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost.

Zakon propisuje da Agencija podatke iz imovinskih kartona upoređuje sa prikupljenim podacima o imovini I prihodima javnih funkcionera koje dobija od institucija i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

Institucije i pravna lica su dužni da, u roku i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i objašnjenja odnosno da Agenciji stave na uvid traženu dokumentaciju.

Ukoliko Agencija u postupku provjere utvrdi da su imovina i prihodi javnog funkcionera i povezanih lica sa javnim funkcionerom veći u odnosu na realne prihode, javni funkcioner je dužan da, na zahtjev Agencije, u roku od 30 dana, dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihod.